WEKANUN

JOC EN LÍNIA DE TRADUCCIÓ MULTIIDIOMA

.

Instruccions per jugar

Wekanun és un joc dissenyat perquè els jugadors aprenguin paraules d'altres idiomes. Això es fa mitjançant la traducció d'un idioma local (IL) a un idioma forà (IF). El guanyador serà el que completi primer totes les caselles dels temes que li hagin tocat, amb les paraules corresponents al tema en el seu IL i la seva traducció correcta a l'IF.

El juego contiene:

1 tauler
12 cartes
24 fitxes amb temes (en majúscules)
168 fitxes amb paraules (en minúscules).

El tauler

En el tauler hi ha 4 espais de diferent color (verd, vermell, blau i groc), un per a cada jugador, cadascun amb la seva Zona Wekanun (1) i Nunakew (2) de diferent color (verd, vermell, blau i groc). La Zona Wekanun de cada jugador consta de 3 caselles superiors més grans i diferenciades per col•locar les fitxes amb els temes en l'IL (3) i, en la fila següent, la traducció d'aquests temes en l'IF (4).
En el tauler hi ha 4 espais de diferent color (verd, vermell, blau i groc), un per a cada jugador, cadascun amb la seva Zona Wekanun (1) i Nunakew (2) de diferent color (verd, vermell, blau i groc). La Zona Wekanun de cada jugador consta de 3 caselles superiors més grans i diferenciades per col•locar les fitxes amb els temes en l'IL (3) i, en la fila següent, la traducció d'aquests temes en l'IF (4).

Per a què serveix la Zona Nunakew?

En el marge dret de cada jugador hi haurà la Zona Nunakew, que serà la zona on es deixaran les paraules en espera de trobar el seu lloc. És a dir, paraules que el jugador no hagi pogut col•locar a la seva Zona Wekanun, perquè no pertanyen als temes que li hagin correspost o perquè no són la traducció de cap paraula de les que hem col•locat, segons el criteri del jugador.

Les cartes

El joc té 12 cartes (una per tema) amb el tema gravat en la cara en IL i en IF. En el dors hi haurà les set paraules ordenades alfabèticament en IL i al costat de cada paraula la seva traducció IF.

Cada jugador tindrà les 3 cartes corresponents als temes del jugador situat a la seva dreta. Les cartes serveixen per fer les consultes i resoldre qualsevol dubte davant el Jutge.* Cada jugador, en el seu torn, podrà fer una consulta al jugador situat a la seva esquerra sobre una paraula dels seus temes en IL o IF.

*Jutge: Quan un jugador iniciï el seu torn, si considera que un altre jugador té col•locada alguna fitxa mal ordenada o que no correspon com a traducció d'una paraula o frase de l'IL, podrà rectificar aquesta incorrecció a tenor del seu criteri. Llavors, el jugador que a priori tenia mal col•locada la fitxa podrà utilitzar les cartes Wekanun per comprovar si el moviment del seu adversari és correcte.

a) Si les fitxes queden segons la proposta del jugador que va iniciar la modificació, aquest tindrà dret a fer un torn extra amb els mateixos criteris que un torn normal.

b) En cas que es verifiqui que el sol•licitant de la modificació estava equivocat, el jugador que ha sol•licitat l'ajuda de les cartes tindrà un torn extra. En aquest cas, el jugador que va sol•licitar la modificació PERDRÀ EL SEU TORN.

Les fitxes

Sac 1: conté 12 fitxes amb els noms dels temes en idioma local (IL).
Sac 2: conté 12 fitxes amb els noms dels temes en idioma forà (IF).
Sac 3: conté 84 fitxes amb les paraules relacionades amb els temes en idioma local (IL).
Sac 4: conté 84 fitxes amb les paraules relacionades amb els temes en idioma forà (IF).

Com comencem?

En primer lloc, i sense que l'ordre importi, els jugadors prendran 3 fitxes del SAC número 1, el dels temes en IL, i les aniran col•locant en les caselles destinades als temes (i en ordre alfabètic d'esquerra a dreta). Tot seguit es buiden les fitxes del SAC número 2, el dels temes en IF, i els jugadors procedeixen a prendre les fitxes que es corresponguin amb la traducció dels temes que els hagin tocat; les fitxes les han de col•locar sota el seu tema en IL.

Una vegada completades les caselles de temes en els dos idiomes per part de tots els jugadors, s'inicia el primer torn d'Ull de Falcó. En aquest cas, si un jugador ha triat una fitxa equivocada, el jugador que ho detecti ha de ser en primer lloc el que té la llista de solucions.

Si el jugador que ha de corregir els errors del que té a la dreta no ho fa, un altre jugador ho podrà fer.

A més, el jugador que ha detectat i corregit l'error pot prendre una fitxa del SAC 3, de fitxes de l'IL.

Una vegada resolta la col•locació dels temes en l'IL i l'IF, amb les peticions d'Ull de Falcó resoltes en cas que n'hi hagi hagut, el jugador que tingui la paraula del tema en IL que alfabèticament vagi en primer lloc, prendrà 15 fitxes del SAC 3, el de les fitxes d'IL. Tot seguit la resta de jugadors efectuaran la mateixa acció de dreta a esquerra del primer jugador. Procediran a col•locar les fitxes en ordre alfabètic sota algun dels seus temes, el que segons el jugador correspongui, i deixaran a la Zona Nunakew (marge dret) les que no puguin ser col•locades en cap dels temes.

Una vegada finalitzada aquesta part del joc, el jugador que hagi col•locat menys paraules a la Zona Wekanun decidirà entre:

1. Prendre fitxes de la Zona Nunakew de cada jugador contrari (només una de cada jugador contrari), obeint als criteris següents:

a) que les pugui col•locar en les seves caselles d'IL, i
b) que siguin totes les recollides (1, 2 o 3) d'un mateix tema o bé cada una d'un tema diferent.

2. No utilitzar fitxes de les zones Nunakew dels contraris; en aquest cas tindrà torn per prendre una fitxa del SAC 3. Si aquesta fitxa del SAC 3 la pot col•locar en la seva Zona Wekanun o en la de qualsevol altre jugador (a elecció seva), podrà tornar a prendre una altra fitxa del sac, i així fins que n'extregui una fitxa que hagi de deixar a la seva Zona Nunakew per no poder situar-la en els seus temes o en els de la resta de jugadors.

Això s'anirà repetint per a cada jugador.

En el seu torn, cada jugador podrà fer una consulta sobre una paraula en IL o IF al jugador situat a la seva esquerra, el qual la buscarà en la carta Wekanun corresponent i dirà el tema i la paraula en l'altre idioma.

Quan un jugador hagi completat una columna d'un tema amb les 5 paraules en l'IL, en la jugada següent prendrà 15 fitxes del SAC 4, el de fitxes amb les paraules en l'IF. I es procedirà igual que amb l'IL.

Quan un jugador hagi iniciat la fase 2, en què està completant els 2 idiomes, en primer lloc farà un torn per a l'idioma IL i a continuació farà un torn per a l'idioma IF seguint les mateixes pautes.

Pot ser que la decisió de prendre fitxa del SAC o de la Zona Nunakew de la resta de jugadors sigui diferent per a l'IL o l'IF.

En el torn d'un jugador, aquest pot canviar una fitxa que tingui en IL sense poder completar amb la fitxa en IF per una parella de fitxes IL-IF del mateix tema de la fitxa que vol canviar. La parella de fitxes podrà estar en zones Nunakew de diferents jugadors o del mateix jugador. Aquestes fitxes comptaran com si fossin de les utilitzades en els torns. Es podrà fer un canvi per torn i efectuar la resta de la jugada d'un torn normal.

La fitxa IL canviada es deixarà a la Zona Nunakew del jugador que fa el canvi.

Qui guanya?

Serà guanyador el primer jugador que completi totes les caselles de l'IL i les de l'IF, després de suportar les corresponents peticions d'Ull de Falcó. La resta de jugadors pot continuar fins que quedi un sol jugador, moment en què es donarà per finalitzada la partida.